Sexismul


Limbaj  sexist este atunci când se utilizează expresii  și  adresări  ce  prezintă  femeia  și  bărbatul  în  manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensând demnitatea acestora”. Această definiție o atestăm în Legea nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea și completarea unor actelegislative, care prevede introducerea unui nou articol în Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați și anume articolul 2, al cărui conținut l-am citat. Reținem, de asemenea, că p. (2) din articolul 8 - Egalitatea de șanse în mass-media stipulează: „.... Este  inadmisibilă și  se  sancționează  conform  legislației  publicarea  oricăror materiale și informații având caracter sexist și utilizarea limbajului sexist....”.

Recomandarea Consiliului Europei din 2007/17, care stipulează „eliminarea sexismului din limbaj”, precum și recomandările CM/Rec ale Consiliului Europei din 27.03.2019 privind prevenirea și combaterea sexismului și a manifestărilor acestuia în sfera publică și privată[1], califică sexismul drept:

Orice act, gest, reprezentare vizuală, orală sau scrisă, practică sau comportament bazat pe ideea că o persoană sau un grup de persoane este inferioară pe criteriul de sex, comisă în sfera publică sau privată, online sau offline, cu scopul sau efectul:

  • să încalce demnitatea sau drepturile inerente oricărei persoane sau grupuri de persoane; sau
  • pentru a provoca rănirea sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau socio-economică a unei persoane sau a unui grup de persoane.
  • pentru a crea un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator; sau
  • pentru a obstrucționa emanciparea și realizarea deplină a drepturilor omului sau un grup de oameni; sau
  • pentru a menține și consolida stereotipurile de gen.